Historia

Istniejemy od 1991 roku. Powstaliśmy na mocy zarządzenia nr 12/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu jako "jednostka budżetowa podporządkowana Kuratorowi Oświaty i Wychowania" jako II Liceum Ogólnokształcące. Na mocy Uchwały Rady Powiatu z dnia 01.IX.2002 nasza szkoła zmieniła nazwę na: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku, a w roku 2006 powstało Liceum Plastyczne, teraz szkoła to:
- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Plastyczne
Pierwszy nabór do naszego Plastyka nastąpił w czerwcu 2006 roku, wtedy zdawało do nas niewielu uczniów szkół gimnazjalnych, profil był tylko jeden: Reklama Wizualna. Wówczas do klasy pierwszej zostało przyjętych 28 osób, przez cztery lata trwania nauki do końca przetrwało 15 osób, a Dyplomem zawodowym Plastyka uwieńczyło tylko 14 osób. Szkoła o takim charakterze wymaga wiele wysiłku, zwarzywszy na fakt, że oprócz zwyczajnej nauki ogólnokształcącej, uczniowie LP uczęszczają na zajęcia artystyczne, z przedmiotów takich jak: rysunek i malarstwo, specjalizacji artystycznej: fotografii, reklamy wizualnej, grafiki, rzeźby, podstaw projektowania i kompozycji, podstaw fotografii i filmu, a także historii sztuki.
W szkole na przetrwanie małe szanse mają uczniowie, którzy nie są skorzy do wzmożonej oraz twórczej pracy. Jeśli masz duszę artysty oraz jesteś pracowity nasza szkoła jest dla Ciebie :)

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W SZKOLE PLASTYCZNEJ

Uczeń:
1) twórczo realizuje prace plastyczne, posługując się odpowiednimi środkami wyrazu i wyrażając własną osobowość artystyczną;

2) wykonuje prace projektowe, wykorzystując w praktyce wiedze i umiejętności warsztatowe w zakresie obowiązkowych przedmiotów, zwłaszcza w zakresie nauczanej specjalności;

3) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących sztuk plastycznych, szczególnie w zakresie swojej specjalności;

4) umiejętnie i racjonalnie organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) stosuje przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

6) stosuje w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka w zakresie swojej specjalności;

7) stosuje terminy i pojęcia z zakresu sztuk plastycznych;

8) biegle czyta i sporządza dokumentację projektową i wykonawczą w zakresie swojej specjalności;

9) dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze;

10) dokonuje ewaluacji własnej pracy;

11) uczestniczy w wystawach i innych wydarzeniach artystycznych;

12) podejmuje wyzwania, biorąc udział w różnych konkursach i przeglądach;

13) dokonuje chronologicznego przeglądu dziejów sztuki oraz charakterystyki poszczególnych epok, stylów, tendencji i kierunków, a także twórczości poszczególnych artystów;

14) na podstawie analizy formalnej i treściowej dokonuje świadomej oceny warto- ści artystycznych, estetycznych oraz technicznych dzieł sztuk plastycznych; formułuje własne sądy i opinie;

15) dba o własny rozwój, podnosi kwalifikacje i dąży do dalszego kształcenia, zdobywając wyższe umiejętności zawodowe;

16) zna podstawowe zasady regulujące gospodarką rynkową, w szczególności w zakresie możliwości prowadzenia własnej działalności artystycznej;

17) wymienia i rozróżnia instytucje kultury oraz przedsiębiorstwa związane ze swoim zawodem;

18) potrafi zainicjować i poprowadzić własną działalność artystyczną, a także planuje i podejmuje działania marketingowe z tym związane.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 6 sierpnia 2014 r., Poz. 1039). Wyżej cytowane rozporządzenie z 2 lipca 2014 roku obwiązuje nauczycieli realizujących zajęcia w szkołach plastycznych kształcących uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasach pierwszych w tym roku szkolnym tj. 1 września 2014r. (w ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych. liceach plastycznych oraz policealnych szkołach plastycznych).